top of page

EXPEDITIEVOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing, voor zover niet anders werd overeengekomen, op iedere vorm van dienstverlening die de expediteur verricht, dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de contractspartij van de expediteur.

 

Zij zijn gebaseerd op “Belgische Expeditievoorwaarden” die een handelsgebruik vertegenwoordigen.

Artikel 2

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- de cliënt: de opdrachtgever van de expediteur in wiens opdracht of voor wiens rekening de expediteur diensten verleent, informatie of advies verstrekt, kosteloos of tegen vergoeding.
- de expediteur: het lid van CEB of elke expediteur die onder toepassing van deze voorwaarden handel drijft. - de dienst: elke door de expediteur aangeboden, tot uitvoering aanvaarde of uitgevoerde opdracht van verzending van goederen, alle aanverwante handelingen en elke informatie of elk advies hiertoe.
- de goederen: alle goederen, met inbegrip van hun verpakking, die door de cliënt aan de expediteur zijn of worden toevertrouwd.
Hiertoe behoren alle handelsgoederen, evenals alle titels of documenten die deze goederen vertegenwoordigen of zullen vertegenwoordigen.
- de eigenaar: de eigenaar van het goed, waarop de door de expediteur verleende dienst betrekking heeft.
- derden: de niet- contractpartijen, in het bijzonder de natuurlijke of rechtspersonen waarmee de expediteur handelt in uitvoering van zijn opdracht.

Artikel 3

Bij de uitoefening van diensten wordt een onderscheid gemaakt tussen de expediteur die optreedt:
1) als commissionair- expediteur: zijn opdracht bestaat o.m. uit het verzenden van goederen hetzij in eigen naam, hetzij in naam van diens opdrachtgever, doch voor diens rekening en derhalve uit het uitvoeren van alle daartoe noodzakelijke diensten, het vervullen van alle vereiste formaliteiten en het sluiten van de ertoe benodigde overeenkomsten.
2) als vervoerscommissionair: in de gevallen zoals hieronder bepaald, en in geen andere gevallen, wordt de expediteur beschouwd als vervoerscommissionair.
a) wanneer hij het transport van goederen in eigen naam met zijn eigen middelen uitvoert,
b) wanneer hij een transportdocument uitstelt in eigen naam,
c) wanneer expliciet uit de opdracht valt af te leiden dat de expediteur zich in die zin verbindt.

Artikel 4

Onderhavige voorwaarden houden in hoofde van de expediteur geen verzaking in aan enig recht en kunnen evenmin aanleiding geven tot een zwaardere aansprakelijkheid als deze tot beloop waarvan hij gehouden zou zijn onder enige wetgeving of reglementering die naast deze voorwaarden van toepassing is.

Artikel 5

De cliënt bevestigt dat de goederen, die hij naar aanleiding van zijn opdracht aan de expediteur toevertrouwt, zijn eigendom zijn, hetzij dat hij als mandataris van de eigenaar over deze goederen mag beschikken, derwijze dat hij onderhavige voorwaarden niet alleen voor zichzelf aanvaardt maar ook voor zijn opdrachtgever, evenals voor de eigenaar ervan.

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6

Behoudens anders luidend beding of in geval van vreemde oorzaak onafhankelijk van de wil van de expediteur, geldt elke door de expediteur uitgebrachte offerte voor een termijn van 8 dagen.
Zij is gesteund op bestaande tarieven, lonen, vracht- en koersnoteringen en onder voorbehoud opgegeven data, die gelden op de datum waarop de offerte aan de cliënt wordt verzonden.

Bij wijziging van één of meer van deze factoren worden ook de aangeboden prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht gewijzigd.
De expediteur is te allen tijde gerechtigd aan de cliënt in rekening te brengen alle bedragen, die hem als gevolg van onjuist geheven vrachten, kosten of tarieven door derden in rekening werden gebracht.

 

Artikel 7

De cliënt verbindt er zich toe voorafgaand, hetzij uiterlijk op het ogenblik van de orderconfirmatie elke nuttige informatie aan de expediteur ter kennis te brengen, inzonderheid wat de aard van de goederen betreft, de wijze van verzending, de plaats van afzending en bestemming, het gewenst verzendingsverloop evenals en in het bijzonder elke informatie of kennis die de opdrachtgever als fabrikant, handelaar, eigenaar of afzender van de goederen mag worden toegerekend en die van aard is om hun behoud, verzending, aan- of aflevering op de plaats van bestemming te verzekeren.

Artikel 8

De expediteur wordt niet verondersteld de juistheid van de door de cliënt gegeven inlichtingen of informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de cliënt aangereikte documenten te onderzoeken, zij worden te goeder trouw aanvaard.

Artikel 9

Bij ontstentenis van andersluidende, nauwkeurige onderrichtingen of bijzondere overeenkomsten heeft de expediteur de vrije keuze betreffende de aan te wenden middelen om de diensten naar best vermogen, overeenkomstig normaal handelsgebruik, te organiseren en ten uitvoer te leggen, groepage van de goederen inbegrepen.

Artikel 10

De expediteur is ertoe gerechtigd de bedragen of vergoedingen, verschuldigd voor zijn uitgaven en tussenkomsten, forfaitair in rekening te brengen.

Artikel 11

Bij de uitvoering van zijn opdracht kan de expediteur zich beroepen op derden en uitvoeringsagenten, die van een normale professionele bekwaamheid getuigen.

Artikel 12

Behoudens andersluidende onderrichtingen heeft de expediteur het recht alle goederen welke om één of andere reden niet kunnen worden afgeleverd onder zijn hoede te nemen of te houden en te bewaren op kosten en risico van de opdrachtgever of van de goederen zelf.
De expediteur kan de goederen overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand verkopen tot aanzuivering van zijn schuldvorderingen.

De expediteur kan tegen verantwoording en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de cliënt, gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare of andere goederen, die schade kunnen berokkenen aan personen, dieren of zaken voor rekening en op risico van de cliënt vernietigen, verwijderen of verkopen.

Artikel 13

De expediteur is ertoe gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de cliënt op enige wijze zijn verbintenissen niet of onvoldoende nakomt.
In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de expediteur worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanningvereisende werkzaamheden kan steeds een extra vergoeding in rekening worden gebracht. Ook alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 14

Behoudens andersluidende, voorafgaande en schriftelijke overeenkomst is de expediteur niet gehouden de voor verzending bestemde goederen te bewaken of te doen bewaken, noch deze te laten verzekeren, waar de goederen zich ook bevinden, zelfs in open lucht.

Betaling

Artikel 15

De door de expediteur in rekening gebrachte bedragen of vergoedingen zijn contant op de maatschappelijke zetel van de expediteur betaalbaar, na afloop van een termijn van 8 dagen na factuurdatum.
Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de cliënt. Betalingen die niet door de cliënt zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door de expediteur worden in mindering gebracht op hetgeen door de cliënt aan de expediteur verschuldigd is.

 

Artikel 16

Elk protest tegen de facturatie of tegen de in rekening gebracht diensten en aangerekende bedragen dient schriftelijk door de expediteur te zijn ontvangen binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum.

Artikel 17

De cliënt verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die de expediteur hem in rekening brengt.

Artikel 18

De expediteur is niet verondersteld uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen of welke verplichtingen ook, zo deze door derden mochten worden verlangd. Indien de expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is de cliënt ertoe gehouden om op eerste schriftelijk verzoek van de expediteur aan deze laatste ten titel van zekerheid te betalen elk bedrag tot beloop waarvan de expediteur ten voordele van derden zekerheid zou hebben gesteld.

Artikel 19

Elke schuld die niet op de vervaldag is betaald, wordt verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een vergoedende rente gelijk aan de wettelijke rente en verhoogd met een forfaitaire vergoeding, gelijk aan 10% van de schuld, ter dekking van economische en administratieve schade, onverminderd het recht van de expediteur om het bestaan van een grotere schade te bewijzen.

Verbintenissen en aansprakelijkheid van de cliënt

Artikel 20

De cliënt verbindt er zich toe en staat ervoor in:
• dat de door hem omschreven opdracht en beschrijving van de goederen volledig, correct en accuraat is;
• dat de door hem aan de expediteur toe te vertrouwen goederen, tijdig, volledig en nuttig ter beschikking worden gesteld,
afdoende en efficiënt geladen, gestuwd, verpakt en gemerkt in overeenstemming met de aard van de goederen en plaats van afzending of bestemming waartoe zij aan de expediteur worden toevertrouwd;
• dat alle door hem aan de expediteur ter beschikking gestelde documenten volledig, correct, geldig, authentiek en niet ten onrechte zijn uitgesteld of aangewend;
• dat, tenzij de expediteur er voorafgaandelijk en schriftelijk werd van in kennis gesteld, de hem toevertrouwde goederen niet van gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare aard zijn of die anderszins aan derden, personen of zaken schade kunnen berokkenen;
• dat hij alle, hem door de expediteur ter beschikking gestelde documenten, bij ontvangst zal onderzoeken en verifiëren of deze in overeenstemming zijn met de instructies die aan de expediteur werden gegeven.

Artikel 21

De cliënt is jegens de expediteur aansprakelijk en zal hem op eerste verzoek vrijwaren:
• voor elke schade en/ of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan de expediteur, tengevolge van de aard van de goederen en de verpakking ervan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de goederen op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/ of instructies en de schuld of de nalatigheid in het algemeen van de cliënt en de door hem ingeschakelde derden;
• voor elke schade en/ of verlies, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan de expediteur wordt aangesproken door autoriteiten, derden of uitvoeringsagenten, uit welke oorzaak ook, ter zake van o.m. de goederen, schade, uitgaven, kosten, rechten, direct of indirect gevorderd naar aanleiding van de in opdracht van de cliënt geleverde dienst, tenzij de cliënt aantoont dat deze vordering rechtstreeks veroorzaakt is door een fout waarvoor alleen de expediteur aansprakelijk is;
• voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan de expediteur, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan de expediteur wordt aangesproken in de gevallen waarin op de expediteur op grond van communautaire of nationale wetten en reglementen enige persoonlijke en/of hoofdelijke aansprakelijkheid rust voor de betaling of aanzuivering van douanerechten en/of andere fiscale schulden.

Artikel 22

Indien de vordering waarvoor de expediteur zijn cliënt in betaling of vrijwaring aanspreekt een douane- of andere fiscale vordering betreft uit oorzaak van een hem door of voor rekening van zijn cliënt toevertrouwde douaneopdracht, verbindt de cliënt zich ertoe om ten gunste van de expediteur en op diens eerste verzoek dan wel ten gunste van een door de expediteur aangewezen derde tot beloop van deze vordering een

financiële garantie te stellen, van aard om op onvoorwaardelijke wijze de aansprakelijkheid van de cliënt ten overstaan van de expediteur te waarborgen.

Verbintenissen en aansprakelijkheid van de expediteur.

1) Gemeenschappelijke bepalingen voor commissionair- expediteur en vervoerscommissionair.

Artikel 23

De expediteur is niet aansprakelijk voor schade wanneer deze is veroorzaakt door een vreemde oorzaak, hetgeen o.m. is bij oorlog, oproer, staking, lock-out, boycot, werkcongestie, vrachtschaarste of weeromstandigheden.

Artikel 24

De expediteur is niet aansprakelijk voor schade of verlies ingevolge diefstal van goederen die hij in zijn bezit heeft, tenzij de cliënt bewijst dat de diefstal plaatsvond ingevolge omstandigheden die de expediteur, in acht genomen zijn overeenkomst met de cliënt, diende te voorkomen of te voorzien en voor zover niet ingevolge plaatselijke reglementen of handelsgebruik het risico van diefstal voor rekening van de goederen is.

Artikel 25

De expediteur is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.
De aansprakelijkheid van de expediteur wordt in ieder geval beperkt tot de vergoeding waartoe de gebeurlijk aansprakelijke onderaannemer gehouden kan worden, onverminderd toepassing van andere schadebeperkings- of uitsluitingsclausules ten gunste van de expediteur.

Artikel 26

De expediteur is niet verantwoordelijk voor de goede afloop van de hem opgedragen incasseringsopdrachten tenzij bewezen zou worden dat de slechte afloop te wijten is aan een nalatigheid, welke kan worden gelijkgesteld met een zware fout in zijnen hoofde

2) Aansprakelijkheid als commissionair- expediteur (art.3.1).

Artikel 27

De expediteur kwijt zich van zijn opdracht met redelijke zorg, diligentie en inzicht en staat in voor een normale professionele tenuitvoerlegging van de opdracht die hem werd toevertrouwd.

Artikel 28

De aansprakelijkheid van de expediteur is beperkt tot zware fouten of verzuimen, door hem begaan bij de uitvoering van de hem gegeven opdracht. Voor zover deze fouten of verzuimen voor de cliënt of derden een directe materiële of financiële schade hebben veroorzaakt, is de expediteur ertoe gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken tot 5 euro per beschadigd of ontbrekend kg brutogewicht, met een maximum van 25.000 euro per opdracht.

Artikel 29

De expediteur is niet aansprakelijk voor de uitvoering van enige door hem, voor rekening van zijn cliënt, met derden of uitvoeringsagenten gesloten overeenkomst van o.m. opslag, vervoer, dedouanering of goederenbehandeling, tenzij door de cliënt wordt aangetoond dat de gebrekkige uitvoering ervan rechtsreeks veroorzaakt is door een fout van de expediteur.

Artikel 30

Leveringstermijnen, aankomst- en vertrekdata worden door de expediteur niet gegarandeerd, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De loutere vermelding door de opdrachtgever van een leveringstermijn bindt de expediteur niet.

3) Aansprakelijkheid als commissionair- vervoerder (art3.2).

Artikel 31


De expediteur is aansprakelijk als vervoerder, in de gevallen zoals voorzien in artikel 3,2.
Zijn aansprakelijkheid wordt bepaald volgens het nationale recht en de internationale Conventies die op betreffende vervoerwijze van toepassing zijn.

 

Voorrecht en pandrecht

Artikel 32

De door de expediteur aan zijn cliënt in rekening gebrachte bedragen zijn conform de wet en overeenkomstig onderhavige voorwaarden bevoorrecht.

Artikel 33

De schuldvorderingen van de expediteur op zijn opdrachtgever zijn bevoorrecht op grond van artikel 14 van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand, artikel 20,7° Hypotheekwet en artikel 136 van de Algemene Wet op Douane en Accijnzen ten beloop van alle goederen, documenten of gelden die hij in zijn bezit heeft en zal hebben, ongeacht of de schuldvordering deels of geheel betrekking heeft op de receptie of verzending van andere goederen dan deze die hij in zijn bezit heeft.

Artikel 34

De expediteur beschikt over een retentierecht op de goederen en is gerechtigd deze goederen te verzilveren tot algehele delging van zijn
schuldvordering; zij strekken hem tevens tot pand, ongeacht of de opdrachtgever eigenaar ervan is.

Verzekering

Artikel 35

De expediteur kan de verzekering (AREX 21) ter beschikking stellen van de opdrachtgever wanneer deze hier schriftelijk om verzoekt, waardoor deze elk in verband met een internationaal vervoer staande opdracht tegen expediteursrisico’s kan verzekeren.
De kosten van deze verzekering vallen ten laste van de opdrachtgever.

Verjaring en rechtsverval

Artikel 36

Elke aanspraak in schadevergoeding ten laste van de expediteur dient hem gemotiveerd en schriftelijk te worden aangemeld binnen de 14 dagen volgend op de aflevering van de goederen, hetzij de verzending van de goederen.
Elke mogelijke aansprakelijkheid van de expediteur dooft automatisch en definitief uit wanneer de cliënt de documenten betreffende een bepaalde verrichting in het kader van de diensten na uitvoering ervan terug in ontvangst heeft genomen zonder dat de cliënt uiterlijk de 10e dag na de verzending van deze documenten voor de expediteur een gemotiveerd voorbehoud heeft geformuleerd.

Artikel 37

Elke vordering in aansprakelijkheid ten laste van de expediteur is ingevolge verjaring uitgedoofd wanneer deze niet binnen een termijn van 6 maanden voor de bevoegde rechtbank wordt aanhangig gemaakt.
De verjaring loopt vanaf de dag, volgend op de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgend op de dag waarop het feit dat tot de vordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan.

Bevoegdheid en rechtspleging

Artikel 38

Bevoegdheid is exclusief opgedragen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de expediteur als plaats van totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van de expediteur om zelf het geding voor een ander rechter aanhangig te maken.

Artikel 39

Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de expediteur niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

Artikel 40

Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgische Recht. 

bottom of page